Jumat, 19 Juli 2013

ohng hian pathom

ohng hian pathom aemn meu kon oen su hai kab ohng hian sa nab sa nun kan phoeny aeph nai thi nyinghainy Britain kan khian kav ang tong kan roomates bo li mad ta than phun than khong kan suk sa soa lab dek nony thi hed viak hong hian thi mi a nyu chak haha 14 ohng hian hed hai a nyu sung sud thi sai ve la yu dai phuak khao chao dai pen thi hu chak nyang pen hemuon ohng hian ud sa ha koa
ohng hian pa thom dai hab kan sang tang khun pheu hai sa mad hed viak hong hian dek nony dai hab kan fuk ob hom khu mu kan sai lae kan sid son pa thom phuak khao chao hai pen rak sud dai thuk vng ham odny nen sai kan an kan khian lae lek kha nidsad sam khe dai ohng hian kan doa noen kan kiav kab labob monitorial whereby nung khu a chan si noa pen hong kha nad hainy thi mi kan suany heu khong nuany ngan tid tam kuad ka phu thi dai mak cha khon khang sung a nyu chid soa nuk dai khu a chan ohng hian pa thom dai hab kha chang chak phon dai hab chid soa nuk khong khao chao dai thuk khad va cha ban lu mad ta than sad chen nai kan an lai lak ak son lae lek kha nid sad sen kan an pen vak san nai nang su phim lai lak ak sonchak dictation lae hed viakook sums lae aet suan nung 2
kon 1944 paman 80 suan hony khong pa sa kon toa ohng hian dai khao ohng hian pa thom odny phan kan hai a nyu sung sudkhong 14 kan suan thi heu bo va cha nyok nyai pai ohng hian mad tha nyom ru ohng hian teknik junior yu thi a nyu sungsud 11 la bob kan ohng hian dang kav dai mi kan pian aepng thi mi kan noa khong kod mai va duany kan suksa 1944 dai kan suk saaemn restructured k pen sam lainya roomates kav na dai pen thi hu chak pen kan suk sa khan pa thom mad tha nyom suk sa lae kan suk sa to 3
nai ang kid ohng hian sa nong kan suk sa khan pa thom aemn pen thi hu chak nai pad chu ban pen ohng hian pa thom phuak khao chao odny thovpai cater soa lab dek nony thi mi a nyu chak siha eleven kha kab hok pi ru nai phak henu khong pa thedlae Scotland P1 kab P7 mak ohng hian pa thomaemn subdivided khao pai nai ohng hian khong dek soa lab dek nony chak si pheu ched lae ohnghian junior soa lab a nyu chedkab 11 nai sonpheoa rud long khong khed thi miaemn sam khan la bob dek nony pai ohng hian ru t oa ohng hian thoa id chon k va paman 9 rang chak nan thang ohng hian pan kang chon k va paman 13 ohng hian rang chak nan thoeng nai sa than thi heoa ni lainya ohng hian pa thom aemn bo dai noa sai odny pok ka ti
sa halad dad aek

bod khuaam rak kan suk sa nai sa halad


ohng hian pa thomnai Kentucky 1946
nai sa ha lad oa nad nai kan k la biab kan suksa Resides constitutionally kab pa thed buk khon kan sid oa nad odny kong khong sa ha lad nai kong pa sum lae lad tha ban kang sa ha lad pha aenk suk sa aemn mi choa kad thi soa khan kab la biab kan lae bang khab sai khong sid thi tha thoa ma nun lad tha ban kang sid oa nad
yang dai ko tam kan suk sa dai mi vad sod khong khon khang thov sa ha lad lad mod thuk khon dai hed hai thang pa vad sad aenk la vang song pa phedkhong K12 kan suk sa lae pa phed samkhong K12 ohng hian pa phed khong kan suk sa aemn pa thom lae mad tha nyom lae pa phed khong ohng hian aemn mi ohng hian pa thom ohng hian pan kangru junior sung lae ohng hiansung thang pa vad sad a vu os ohng hian sung pheu choa aenk man k chak ohnghian junior dai
yu nai ohng hian mad tha nyom kan suk sa khan mad tha nyom ru ohng hian mad tha nyom dai sum sai kan sa hemi kiav kab kan ka kiam soa lab vai lun kan suk sa san sungru lae soa lab kan sa mak viak nai ud sa ha koa kan kha ru a sib thi bo hiak hong tong kan nai la dab vi sa kan
ohng hian pa thom dai sa hemi chud ton to khong kan song soa lab kan suk sa khan phun than laedai a vu os ohng hian sung dai sa hemi chud sum khong kan suk sa mad tha nyom nai beuong ton ohng hian pa thom ni aemn khoa sab khai khu kab kan suk sa khan pa thom kan kin dek nony chak a nu ban odny phan sanhian 8 lae ohng hian mad tha nyom mi thangmod coextensive kab san hian thi ohng hiansung 912 la bob dang kav niaemn norm nai a meri ka chon k va pi thi pa ti bad tam song kham olk khang kha pha chao neuong chak va dek suan rai nai phak suan thi va aemn jang dai chak son na bod suan hainy khong sa ha lad cha sa mad pai thi bo mi phoem toem k va san hianthi 8 thoeng aemn va nai ve la thi ohng hian sung dai mi phuak khao chao aemn bo sa mad khao thoeng mak
nai tha na pen pa sa kon phoem khun lae kai pen tua meuong phoem khunlae suburban aethn thi cha pen son na bod kan schoolhouse nung hong hai vi thi kanhai schoolhouse rai hong roomates dai kai pen ohng hian rai pa kan ni kan pha lid khong pa phed thi sam khong ohnghian ohng hiansung junior thi dai k aebb pheu sa nong kan ka kiam tra kan pian aepng chak ohng hian pa thom ohng hian mad tha nyom hab sai sa nan pen khua la vang ohng hian pa thom lae ohng hian sung ohng hian pa thom lae doa noen kan tam pok ka ti a nu ban san hian thi odny phankan 6 ohnghian junior sung housed mak nai kan ko sang sen diav kan ohng hian sung a vu os rang chak nan dai kuam ao san hianthi 7 ha 9 lae ohng hian sung a vu os doa noen ngan san hianthi 10 odny phankan 12 nai ve la diav kan sanhian 9 mai kan loem ton khong kan khao ohng hian sung soa lab chud pa song khong kan khidlai GPA dai
man pen pok ka ti nai lai nya lai nya ve la soa lab pha aenk kan khong lad khong kan suk sa pheu yangyun nai kha li fo nia boa lung khu a chan thi hed viak yu nai kan suk sa khan pa thom mad tha nyom ru va ni bai yang yun kan hian nai ohng hian pa thom mi khun som bad pen phu thu nai kan son vi sa nai san hianthi K dai odny phankan 8 lae khong ton vi sa thi soa khan lae thi yu nai sanhian 9 bai yang yun kan hian nai ohng hian mad tha nyom mi khun som bad pen phu thu nai kan son vi sa nai san hianthi 7 lae 8 dai lae nang hua kho thi soa khan lae pen lav yu nai san hianthi 9 odny phankan 12 vi sa sa pho dai nung sen don ti sin la pa thang dan hang kai lae kan suk sa phi sed dai ru ad cha mobpen K odnyphan 12 bai yang yun kan son
odny 1960 thai khong sai khong kan han pian la vang kan suk sa khan pa thom lae mad tha nyom dai loem ton thi cha hed hai mua lae ohng hiansung junior dai loem hai kan dai hab kan thod aethn odny ohng hian pan kang kan pian aepng ni odny pok ka tihen reassignment khong sanhian 9 kab a vu os ohng hian sung odny mikerd 6 reassigned pai ohng hian pan kang mi san hianthi 7 lae 8 thod sa vad to ma nai pa thed rai khon thi dai hennyang realignment khong kan yang yun khong khu son mi 6 san hian leuony nai pad chu ban luam mi kan yang yun kiav kab kan sid son khong mad tha nyom dang nan nai kha nathi 20 sad ta vad kan suk sa a meri ka dai loem ton thi mi ohng hian pa thom thi soa led yu nai san hianthi 8 sa tavad 21st loem ton duany kan ohng hian pa thom a meli ka soa led yu nai san hianthi 5 nai ton rai
yang dai ko tam la bob a nyu bo yu nai ton rai nai kha na thi khao chao mi yu nai son pheoa dai nai mu ni minyang roomates meuong ohng hian aethn thi cha pen kan hab hong aokan ohng hian pan kang nyang choa aenk la vang ohnghian junior sung lae phu a vu os dang nan ohng hian sung sa madthang 912 roomates pen thi sud thov pai ru 1012
kan han kan suk sa pa thom aemn hen dai sad chen mi khong thi phoem khun sa moa sa hemi nai khuaam rak rai nai thov pa thed nyin di ton hab ohng hian pathom Thunderbird vi thi kan dan kan suk sa khong khu a chan tong dai dad pab nai kha na thi nak suk sa vi tha nya lai khong sa tavad 21st dai hian khan phun than nai ohng hian pathom kan suk sa thang sang khom vi tha nya sad si la pa pha sa lae un ohng hian rai khon nai mu ni aemn mi kan pian aepng rak sud khong phuak khaolae incorporating hong hian sen kan suk sa pha sa chin thoeng va kan suk sa la dab pok ka ti aemn nyang yu nai kan pa ti bad mi vi thi kan thi aetk tang kan ni cha thuk ban lu dai odny kan bo li han lae khu a chan pheu sid thi phab khong kan son nak hian thang mod lae hak sa kan khun kab kan pian aepng khong sang khom lae pen vi vad
sekolah tpa | Buku Administrasi Sekolah | Administrasi Madrasah | ukg online

Tidak ada komentar:

Posting Komentar